Fundacja KnockKnock

Dane Fundacji:
Adres: ul. Cieszkowskiego 80, 60-462 Poznań
KRS 0001109700
REGON 528846449

Kontakt:
fundacja@knockknock.edu.pl
tel. 531 509 012

Fundacja KnockKnock powstała w celu budowania dostępności do innowacyjnych zajęć technicznych i technologicznych dla Dzieci, Młodzieży oraz całych Rodzin.
Wierzymy, że edukacja daje siłę do zmieniania przyszłości – dlatego w oparciu o innowacyjne curriculum przygotowane przez markę KnockKnock chcemy szerzyć edukację STEM.

Fundacja jest dla naszej marki narzędziem dzięki któremu będziemy mogli z naszym zajęciami docierać do osób, które z różnych przyczyn narażone na wykluczenie lub ograniczenie dostępu do zajęć pozalekcyjnych. Naszymi działaniami chcemy wspierać również placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze – w sposób praktyczny realizując zapisy podstawy programowej w obszarach edukacji technicznej, matematycznej oraz nauk ścisłych.

Możesz pomóc nam finansować działania edukacyjne przekazując darowiznę:
Numer konta 87 2530 0008 2022 1082 2486 0001
Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Działamy przejrzyście – nie mamy nic do ukrycia – poznaj nasz statut poniżej:

STATUT FUNDACJI KNOCKKNOCK

(z dnia 23.05.2024 roku)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

 1. Fundacja KnockKnock, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Szymona Górnego zwanego dalej Fundatorem – Założycielem aktem notarialnym, sporządzonym przed notariuszem Magdaleną Majerską-Kurek, działa na podstawie ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Siedziba oraz teren działania Fundacji

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3. Czas trwania Fundacji

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.

§ 4. Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest minister właściwy do spraw edukacji.

§ 5. Odznaczenia

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6. Cel działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie oświaty, edukacji i nauki przedszkolnej i szkolnej, wychowania oraz działalności żłobkowej.  
 2. Celami Fundacji są również:
 3. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 4. pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. działalność charytatywna i dobroczynność,
 8. ochrona i promocja zdrowia,
 9. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 10. kultura fizyczna i sport,
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
 15. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 16. ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
 17. turystyka i krajoznawstwo,
 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 19. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 20. promocji i organizacji wolontariatu,
 21. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7. Formy realizacji celów Fundacji

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
 2. tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy (w tym placówek oświatowych), takich jak: kluby młodzieżowe, poradnie, przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły, ośrodki i placówki wsparcia dziennego, świetlice, spółdzielnie socjalne, specjalistyczne biblioteki, jak również prowadzenie żłobków,
 3. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in. poprzez organizację zajęć, warsztatów, lekcji, szkoleń, konferencji i seminariów;
 4. zajęcia edukacyjne m.in. techniczne, zajęcia z majsterkowania, językowe i w obszarze kultury fizycznej i sportu oraz kultury, z wykorzystaniem klocków LEGO;
 5. propagowanie i organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych;
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej zapobieganiu patologiom społecznym, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia;
 7. realizację projektów, w tym w szczególności edukacyjnych, naukowych, wychowawczych;
 8. działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizowanie wypoczynku oraz wymiany (w tym międzynarodowej) m.in. dla dzieci i ich rodzin i ich najbliższych;
 • organizację wolnego czasu, kolonii, półkolonii, zimowisk i innych form wypoczynku, m.in. z wykorzystaniem edukacji;
 • organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, w tym m.in. konkursy, wystawy, aukcje, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne i krajoznawcze;
 • działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, rehabilitacyjną, profilaktyczną i terapeutyczną;
 • działania w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • świadczenie pomocy, w szczególności dzieciom chorym i niepełnosprawnym oraz poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodowej, w tym m.in. młodzieży niepełnosprawnej;
 • rzecznictwo i obrona interesów osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
 • udzielanie porad i pomocy prawnej;
 • działania charytatywne i dobroczynne;
 • działania w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działania w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i poza granicami, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji;
 • działalność wolontariacką oraz tworzenie i prowadzenie grup wolontarystycznych;
 • wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji;
 • działalność integrującą wspólnoty i społeczność lokalną;
 • pomoc materialną, finansową oraz inną zależną od potrzeb beneficjanta;
 • działalność w zakresie rozwoju i promocji wsi;
 • organizację wolnego czasu, kolonii, półkolonii, zimowisk i innych form wypoczynku, m.in. z wykorzystaniem edukacji;  
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, m.in. polegającej na propagowaniu wiedzy
  i kształtowaniu postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa, prowadzenie grup wsparcia;
 • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym reintegracja społeczna i zawodowa), m.in. w ramach wsparcia w zakresie zatrudnienia;
 • propagowanie rozwoju i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji;
 • działalność wydawnicza, wydawanie publikacji i czasopism, włączając Internet;
 • wydawanie programów radiowych i telewizyjnych;
 • wydawanie materiałów reklamowych, plakatów, katalogów, fotografii;
 • organizację i prowadzenie kampanii reklamowych, informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in. innych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;
 • badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy dorosłym oraz w zmianie kwalifikacji zawodowych;
 • współpracę z organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), środkami masowego przekazu oraz osobami publicznymi i innymi podmiotami prawnymi funkcjonującymi w Polsce i za granicą;
 • działalność stypendialną;
 • Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski.
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) złotych, przekazanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym.
 3. Fundusz statutowy może zostać powiększony także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10. Przychody Fundacji

 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. majątku Fundacji,
 4. dotacji i subwencji,
 5. zbiórek i imprez publicznych,
 6. odsetek;
 7. dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów,
 8. odpłatnej działalności statutowej,

 9. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

§ 11.

 1. Organem Fundacji jest zarząd.
 2. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.
 3. Zarząd działa z powołania nieodpłatnie lub odpłatnie, na podstawie kontraktu menadżerskiego lub w ramach stosunku pracy.
 4. Zarząd Fundacji może powołać inne organy, w tym w szczególności Radę Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową.
 6. Fundator może wchodzić wchodzić w skład Zarządu lub innych powołanych w ramach Fundacji organów.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich czynnościach.
 2. W przypadku jednoosobowego Zarządu Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, powoływanego na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
 3. W przypadku dwuosobowego lub trzyosobowego Zarządu Członkowie pełnią funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
 4. W przypadku czteroosobowego lub pięcioosobowego Zarządu Członkowie pełnią funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
 5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 13.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 2. reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,
 3. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 4. sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 5. powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje opiniodawcze i doradcze,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności gospodarczej,
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 10. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 11. nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 14. Sposób reprezentacji

 1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.
 3. Do zawierania umów w imieniu Fundacji, w tym również umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.
 4. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

§ 15. Wybór i odwołanie Członków Zarządu

 1. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów powołuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Fundator może odwołać w każdym czasie Członka Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu lub upływu kadencji.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również z chwilą rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI

§ 16. Procedura

 1. Zmiany statutu dokonuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Zmiany statut może dokonać Zarząd Fundacji za zgodę Fundatora wyrażoną w każdym czasie.
 3. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 17. Właściwość organów

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych.
 4. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 ust. 1 – 3.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach. Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana zostaje zgodnie z ust.4.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. W razie śmierci Fundatora na jego miejsce wstępuje osoba uprzednio przez niego wyznaczona lub jego spadkobierca.